germany poland czech croatia montenegro slovakia serbia

Profil
 • 1988 – 1994
  štúdium kombinacie novšie a najnovšie dejiny (špecializácia stredná a juhovýchodná Európa) a bohemistika (český a slovenský jazyk, litertúra a zemepis) na Humboldtovej univerzite v Berlíne a na Slobodnej univerzite v Berlíne
 • 1992 – 1993
  štúdium na Karlovej univerzite v Prahe (2 semestry)
 • 1994
  dokončenie štúdia: Magister Artium
 • 1995 – 1998
  dizertačná práca
 • 1995 – 1996
  študijný pobyt v Českej republike (12 mesiacov)
 • 1998
  promócia na Humboldtovej univerzite v Berlíne
  dokončenie štúdia: Doctor Philosophiae
 • 1998 – 1999
  práca na bádateľskom projektu o národnej problematike na Tešínsku (Sliezsko) v rokoch 1742 – 1947
 • 1999 – 2000
  dodatočná kvalifikácia manažment v kultúre/mestský a turistický marketing
 • 2000 – 2003
  projektový manažer za regionalný rozvojový proces na osídľovacom území Lužických Srbov v Hornej Lužici (Sasko)
  projekty: rozvoj dedín a turistiky, podporovanie lužickosrbskej kultúry, cezhraničná spolupráca
 • od 2003
  prekladateľ za kombinaciu česky-nemecky a slovensky-nemecky


bádateľské ťažisko /publikacie:
 • dejiny: utvorenie národov, nacionalizmus, národnostné menšiny, národnostná politika vo strednej a juhovýchodnej Európe od 19. storočia do prítomnosti
 • prekladateľské obory: dejiny, politika, cestovanie/turistika, hospodárstvo, právo

 • publikacie: Die Politik des deutschen Aktivismus in der Tschechoslowakei 1920 -1938, Peter Lang GmbH Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt/Main 1999, 462 S.(dizertačná práca: Politika nemeckého aktivizmu v Československu 1920-1938)